Welcome to the website for the California Skin Surgery Center and the office of Gregory M. Bricca, M.D.
Our goal is to provide the highest quality care for patients in an efficient and compassionate setting.

To access your personal health information on our secure web-based Patient Portal, log onto
https://health.healow.com/GMBriccaMD and enter your user ID and password. Contact our office
if you don’t have a user ID or password or forgot them or experience problems logging on.

9269 Sierra College Blvd., Roseville, CA 95661 - Call (916) 772-1585 Fax (916) 772-5685

This Medical Practice complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Language Assistance Available

English
ATTENTION: if you speak English, you have available free language assistance services. Call 1-916-772-1585

Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-916-772-1585

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-916-772-1585

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-916-772-1585

Tagalog (Tagalog – Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-916-772-1585

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-916-772-1585

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-916-772-1585

فارسی (Farsi)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید. 1-916-772-1585

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-916-772-1585

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-916-772-1585

لعربية (Arabic)
رقم ) 916-772-1585- 1 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم ھاتف الصم والبكم

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-916-772-1585

ខ្មែរ (Cambodian)
្របយ័ត􀅚៖ េបើសិន􀄓អ􀅚កនិ􀅾យ 􀅴􀆤ែខ􀅷រ, េស􀆑ជំនួយែផ􀅚ក􀅴􀆤 េ􀄫យមិនគិតឈ􀅛􀈉ល គឺ􀆷ច􀅹នសំ􀆇ប់បំេរ􀇶អ􀅚ក។ ចូរ ទូរស័ព􀅐 1-916-772-1585

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-916-772-1585

हिंदी (Hindi)
ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 1-916-772-1585

ภาษาไทย (Thai)
 เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-916-772-1585